Trang chủSEOQuảng Đông: Thực hiện bãi bỏ các chính sách liên quan đến...

Quảng Đông: Thực hiện bãi bỏ các chính sách liên quan đến hạn chế định cư đô thị ở các thành phố có dân số thường trú dưới 3 triệu

Vào ngày 16, Chính phủ nhân dân tỉnh Quảng Đông đã ban hành “Thông báo về Chương trình hành động cải cách của Market dựa Phân bổ nhân tố lao động ở tỉnh Quảng Đông “, mà sẽ cải thiện cơ chế giải quyết. Thực hiện các chính sách có liên quan để bãi bỏ các hạn chế trong việc giải quyết nhân khẩu thường trú tại các thành phố có dân số dưới 3 triệu người, và cố gắng thực hiện chế độ đăng ký hộ khẩu theo nơi thường trú. Khám phá hệ thống công nhận lẫn nhau về giấy phép cư trú và đi đầu trong việc khám phá việc công nhận lẫn nhau về đăng ký hộ khẩu trong cùng một thành phố ở các thành phố ở Đồng bằng sông Châu Giang ngoại trừ Quảng Châu và Thâm Quyến.

  Thực hiện đầy đủ hệ thống cấp phép cư trú tại Serena Valley Thanh Lanh, và thúc đẩy mối liên hệ giữa việc cung cấp các dịch vụ công cơ bản và số năm cư trú. Cải thiện chính sách tuyển sinh của trẻ em đi cùng dựa trên giấy phép cư trú. Xem xét các yếu tố như dân số thường trú, phân bố quy mô đất xây dựng đô thị. Thiết lập hệ thống dịch vụ bảo vệ sức khỏe bao gồm toàn bộ vòng đời. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ văn hóa công cộng, thúc đẩy nâng cao chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ văn hóa công cộng ở cơ sở. Thúc đẩy quy hoạch tổng thể cấp tỉnh về bảo hiểm y tế cơ bản kịp thời, và cải thiện cơ chế cho người dân thành thị và nông thôn không có việc làm và người có giấy phép cư trú ở tỉnh Quảng Đông tham gia bảo hiểm y tế cho người dân thành thị và nông thôn ở tỉnh Quảng Đông. Thúc đẩy cấp tỉnh quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí cơ bản cho người dân thành thị và nông thôn và thực hiện chính sách của Chính phủ về mức đóng bảo hiểm hưu trí cơ bản cho người dân thành thị và nông thôn thuộc các nhóm yếu thế. Xây dựng và cải thiện hệ thống dịch vụ hồ Thanh Lanh việc làm công của các thị trấn và thôn, bản, phối hợp thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn và việc làm tại chỗ. Đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới phục vụ của phòng quản lý an sinh xã hội đến tận cơ sở để đạt được độ phủ đầy đủ của các thôn hành chính đủ điều kiện.

RELATED ARTICLES

Recent Comments